ARTIS(I)TI

1 / 2
 
modello plastico
Giuseppe Fioroni